Dnes je streda 12. Decembra 2018, meniny má Otília, zajtra Lucia

úvod | aktuality | história | hrad / castle | jaskyňa | pohanská | galéria | cirkev | školstvo | obecný úrad | mapa | faktúry, zmluvy, objednávky | verejné obstarávanie | dokumenty | ochrana osobných údajov | tlačivá na stiahnutie |

Top aktuality

Pozvánka na Vianočné trhy
Povinnosť registrácie chovov ošípaných
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ
Zmeny v cestovných poriadkoch
Verejná vyhláška

Počasie na Slovensku

Počítadlo prístupov

Aktuality

pridané: 12.12.2018, 10:50:51

 

autor: starosta
pridané: 05.12.2018, 09:01:31

autor: starosta
pridané: 03.12.2018, 10:01:58

Vážení občania,  pozývam vás v zmysle § 12 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na slávnostné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva,  ktoré sa bude konať dňa 10.12.2018 o 18.00 hod. v Dome kultúry s nasledovným programom:

 

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Určenie zapisovateľa

3.    Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení

4.    Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom

5.    Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva

6.      Vystúpenie novozvoleného starostu

7.      Schválenie programu ustanovujúceho zasadania

8.      Určenie overovateľov zápisnice

9.      Menovanie zástupcu starostu

10.  Poverenie poslanca OZ ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ

11.  Určenie sobášiaceho a zástupcu sobášiaceho

12.  Návrh na zriadenie komisií, určenie  ich členov a predsedov

13.  Záver

 

autor: starosta
pridané: 03.12.2018, 08:09:34

V súvislosti s celoštátnymi zmenami cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2018/2019, ktoré budú od 9.12.2018 nájdete v sekcii DOKUMENTY cestovné poriadky prímestských liniek, ktoré prechádzajú našou obcou.

autor: starosta
pridané: 29.11.2018, 16:01:22

Obec Plavecké Podhradie, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v platnom znení (ďalej len stavebný zákon) v súvislosti s nadobudnutím účinnosti § 2 písm. e)  zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. ,,O prechode niektorých pôsobností o organizácii miestnej štátnej správy na obce a vyššie územné celky“, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, podľa  §§ 39 a 39a stavebného zákona vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby  „Obytný súbor ,,Pod Hradom Plavecké Podhradie“, ktorá sa bude realizovať na pozemku par. č.: reg. ,,C“: 1458; 2121; 2118/1 ( reg. ,,E“ 2118/31); 2118/83; 2118/85; 2118/59; 2118/72; 2117; 2116/1; 1451/1; 2109/7 (2109/6 reg. ,,E“); 2112/6 (2112/1 reg. ,,E“); v k. ú. Plavecké Podhradie, pre navrhovateľa: Alex s.r.o., Tomášikova 58, Prešov. Stavba bude umiestnená podľa predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval 12/2017 autorizovaný architekt Ing. arch. Martin Sládek, autorizačné číslo 0689A a podľa situácie, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je v zmysle § 42 stavebného zákona doručené verejnou vyhláškou, preto musí byť podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli na Obecnom úrade v Plaveckom Podhradí a na internetovej stránke obce. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Rozhodnutie a situáciu nájdete v sekcii DOKUMENTY.

autor: starosta
pridané: 11.11.2018, 00:32:26

Výsledky volieb do orgánov  samosprávy v obci Plavecké Podhradie dňa 10.11.2018

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov                                         582

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb                                                              409

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva                                                                                                  396

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce           407

Starosta Obce  Plavecké Podhradie

1.     Július Papán, Ing.             počet platných hlasov 212

2.     Milan Kousal, Mgr.            počet platných hlasov 195

 

Poslanci OZ:

1. Marián Grúz, JUDr.                                      292 hlasov

2. Zuzana Dinušová, Mgr.                                 283 hlasov

3. Mária Fabianová, Mgr.                                  278 hlasov

4. Dávid Ščepka, Mgr.                                      239 hlasov

5. Monika Gajarová, Mgr.                                 237 hlasov

6. Ladislav Dulanský                                         220 hlasov

7. Maroš Hraban                                              216 hlasov

Náhradníci:

             8.  Radko Zamboj, Mgr.                                  206 hlasov

autor: starosta
pridané: 07.11.2018, 14:47:27

autor: starosta
pridané: 05.11.2018, 08:24:15

Vážení občania,

pozývam vás v zmysle § 12 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  ktoré sa bude konať dňa  07.11.2018 o 18.00 hod. v Dome kultúry s nasledovným programom:

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa o overovateľov

3.   Informácia o stave sporu s abc group (hrad)

      (Správu prednesie JUDr. Zámožík, právny zástupca v spore)

4.   Rôzne

5.   Diskusia

6.   Záver

autor: starosta
pridané: 15.10.2018, 16:30:04

Milí priatelia, dovoľujeme si  vás  pozvať na

konferenciu o Plaveckom hrade

ktorá sa bude konať

v piatok, 19.10.2018 o 18.00

v Dome kultúry v Plaveckom Podhradí.

Pozvanie prijali a príspevky prisľúbili :

Mário Bielich 

Archeologický výskum hradu v rokoch 2017-2018

Braňo Piroha 

Obnova Plaveckého hradu v priebehu rokov 2011-2018

František Hladký

Statika hradných objektov  a projekty obnovy

Eva Majchráková

Možnosti podpory z rôznych programov MKSR 

Naslovovzatí odborníci budú diskutovať  o histórii, súčasnosti a budúcnosti  Plaveckého hradu a  financovaní aktivít prebiehajúcich na hrade. Súčasne sa budú premietať fotografie dokumentujúce priebeh prác na hrade a zmeny  ktoré nastali.

A ako bonus bude prednáška o keltskom osídlení na Pohanskej, ktorú prídu prezentovať pracovníci Slovenského národného múzea.

Radoslav Čambal - Marek Budaj

Keltské osídlenie na Pohanskej v Plaveckom Podhradí (archeologické a numizmatické nálezy v svetle nových poznatkov).

Tešíme sa na vašu účasť.

autor: starosta
pridané: 15.10.2018, 09:58:12

Vážení občania,

pozývam vás v zmysle § 12 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  ktoré sa bude konať dňa  16.10.2018 o 15.00 hod. v Dome kultúry  s nasledovným programom:

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa o overovateľov

3.   Schválenie jednotlivých VZN

4.   Stanovisko finančnej komisie a hlavného kontrolóra

      k rozpočtu na rok 2019

5.   Schválenie rozpočtu na rok 2019

6.   Schválenie rozpočtových opatrení 2018

7.   Schválenie preplatenia faktúr

8.   Rôzne

9.   Diskusia

10. Záver

autor: starosta
pridané: 05.10.2018, 12:14:50

V sekcii DOKUMENTY nájdete aktualizované cestovné poriadky prímestských liniek platných od 14.10.2018, kde sú vykonané čiastkové zmeny na základe požiadaviek obcí a cestujúcich. Na linke sú doplnené v dopoludňajších hodinách spoje v Malackách v smere do nemocnice - spoj č.101,103 a časový posun spoja č. 32

autor: starosta
pridané: 03.10.2018, 17:39:32

autor: starosta
pridané: 24.09.2018, 16:59:47

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

 pre voľby starostu obce

Plavecké Podhradie

Obec Plavecké Podhradie  uverejňuje  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

       1. Milan Kousal, Mgr., 56 r., starosta obce, nezávislý kandidát

 2. Július Papán, Ing., 46 r., manažér, nezávislý kandidát

 

Radovan Surovič, v.r.

   predseda komisie

 

От правильно подобранного комплекта зависит не только интерьер комнаты http://www.zssluknov.cz/cz/detail/clanky/5312/6150-%26%231050%3B%26%231072%3B%26%231082%3B-%26%231082%3B%26%231091%3B%26%231087%3B%26%231080%3B%26%231090%3B%26%231100%3B-%26%231087%3B%26%231086%3B%26%231089%3B%26%231090%3B%26%231077%3B%26%231083%3B%26%231100%3B%26%231085%3B%26%231086%3B%26%231077%3B-%26%231073%3B%26%231077%3B%26%231083%3B%26%231100%3B%26%231077%3B.html

autor: starosta
pridané: 24.09.2018, 16:54:22

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva

v Plaveckom Podhradí

Obec Plavecké Podhradie  uverejňuje  podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

1. Zuzana Dinušová, Mgr., 45r., učiteľka, nezávislý kandidát

2. Ladislav Dulanský, Ing., 31r., agronóm, nezávislý kandidát

3. Mária Fabianová, Mgr., 43r., colníčka, nezávislý kandidát

4. Monika Gajarová, Mgr., 43r., samostatný odborný referent, nezávislý kandidát

5. Marián Grúz, JUDr., 54r., súkromný podnikateľ, SMER - sociálna demokracia

6. Maroš Hraban, 39r., profesionálny vojak, nezávislý kandidát

7. Dávid Ščepka, Mgr., 27r., vedúci pošty, nezávislý kandidát

8. Radko Zamboj, Mgr., 34r., environmentálny špecialista, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.
Radovan Surovič, v.r.

     predseda komisie

 

покрывало преобразит совершенным образом http://www.cernotin.cz/view.php?cisloclanku=1999110001
autor: starosta
pridané: 24.09.2018, 09:15:18

Výluka v úseku Brezová pod Bradlom – Jablonica
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 24. až 28. septembra 2018, v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod., realizovať výlukové práce v úseku Brezová pod Bradlom – Jablonica. V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizujú práce na jednokoľajnom priecestí v km 6,487, s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP1826. Dôvodom prác je zhoršujúci sa stav priecestia. Súčasťou prác bude prečistenie štrkového lôžka, výmena podvalov, upevňovadiel a zriadenie nového asfaltového povrchu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Cestná uzávierka priecestia potrvá nepretržite od 24. septembra od 8.00 hod. do 28. septembra do 13.00 hod. Obchádzka povedie cez zriadené náhradné priecestie vedľa uzavretého priecestia.

Широкий выбор рисунков и принтов детского постельного белья http://regionrevue.eu/cz/view.php?cisloclanku=1999110001
autor: starosta
pridané: 20.09.2018, 14:55:56

autor: starosta
pridané: 17.09.2018, 15:30:00

autor: starosta
pridané: 17.09.2018, 15:26:10

 

 

 

 

 

 

autor: starosta
pridané: 11.09.2018, 23:40:23

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, určujem volebné okrsky a volebné miestnosti nasledovne :

Volebný okrsok č. 1: Obec Plavecké Podhradie

Volebná miestnosť  :  Dom kultúry, Plavecké Podhradie č. 33

                                                              Mgr. Milan Kousal

                                                                  starosta obce

autor: starosta
pridané: 04.09.2018, 15:58:53

Adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie  je: starosta@plpodhradie.sk alebo pisecna@ppodhradie.sk

autor: starosta
pridané: 30.08.2018, 11:44:39

V sekcii DOKUMENTY nájdete cestovný poriiadok na trase Senica - Malacky.

autor: starosta
pridané: 28.08.2018, 15:51:41

autor: starosta
pridané: 28.08.2018, 15:47:25

Kvôli úplnej uzávere cesty Rohožník - Malacky spoločnosť Slovak Lines aktualizovala cestovné poriadky. Aktuálnu verziu nájdete v sekcii DOKUMENTY.

autor: starosta
pridané: 28.08.2018, 15:44:06

Kandidátne listiny odovzdávajú kandidujúce subjekty (politické strany, koalície a nezávislí kandidáti) zapisovateľovi MVK do 11. septembra 2018 do 24,00 hod. V obci Plavecké Podhradie bola dňa 13.8.2018 menovaná za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10.11.2018 p. Iveta Písečná, bytom Sološnica č. 113, kontakt 0918/432872, mail : pisecna@ppodhradie.sk

autor: starosta
pridané: 28.08.2018, 11:50:58

Milí priatelia, pozývame vás na posledné tohoročné premietanie v našom amfiteátri, ktoré sa uskutoční v piatok, 31.8.2018 od 20.00 hod. Premietanie bude, ako každý rok, zamerané na deti, v súvislosti s ukončením leta a prázdnin. Preto sa bude premietať krásna animovaná rozprávka Vaiana - legenda o konci sveta. Pre detičky bude pripravená sladká dobrotka :) Tešíme sa na hojnú účasť :)

Zároveň vás srdečne pozývame na akciu Ukončenie leta a vatra SNP, ktorá bude v sobotu, 1.9.2018 v športovom areáli.

Súčasťou  nášho kultúrneho podujatia bude aj vec naozaj výnimočná - zážitkové lety lietadlom - dvojplošníkom Antonov An-2 s rozpätím krídel až 18 metrov.  Štartovať aj pristávať sa bude na poli za ČOV. Preprava medzi ihriskom a štartovacou plochou bude zabezpečená kyvadlovou prepravou konským povozom- kočom. Začiatok zážitkových letov je od 15.00 hod. Cena za let v trvaní 15 min. je 25,-€ na osobu. Kapacita lietadla je 12 cestujúcich. Lietadlo je v červenej farbe takže ho nebudete môcť prehliadnuť. Verím, že vidieť svoju obec a hrad  z výšky bude pre každého určite neopakovateľný a nezabudnuteľný zážitok. Tešíme sa na všetkých odvážlivcov! :)

 

autor: starosta
pridané: 14.08.2018, 08:42:25

autor: starosta
pridané: 14.08.2018, 08:33:11

Srdečne pozývame všetkých fanúšikov dobrej hudby a premietania pod holým nebom na koncert kapely JABLCO ktorá hrá hudbu rôznych štýlov a žánrov. Ich vystúpenie bude o to zaujímavejšie, že jeden člen kapely je nádejný budúci podhradzan :) Hrať budú anglické funky, blues, trochu jazzu, ale aj Mullerove Milovanie v daždi, Neckářovu Kytáru, Lipovu Prosperitu, ale aj napr. Na čo pôjdem domov... a veď načo by ste chodili domov, keď hneď po skončení koncertu premietame skvelú francúzsku komédiu Srdečne vás vítame. Je nanajvýš aktuálna - vítači kontra odporcovia imigrácie. A ako to poňali francúzi? Uvidíte sami :) Dúfame že nám vyjde počasie tak ako na festivale, že v bufete neprihorí cigánska a pivo nebude teplé. Takže srdečne vás vítame a prajeme skvelú zábavu :)

autor: starosta
pridané: 13.08.2018, 13:58:25

autor: starosta
pridané: 13.08.2018, 11:17:06

V sekcii DOKUMENTY nájdete nový cest. poriadok autobusov platný od 19.8.2018.

autor: starosta
pridané: 09.08.2018, 15:14:13

Detský lekár MUDr. Salčík oznamuje, že v dňoch 9. 8.- 26.8.2018 bude čerpať dovolenku. Zastupovať bude detská ambulancia v Stupave. 

Ordinačné hodiny :

Utorok :  7:00 – 13:00

Streda  : 7:00 – 13:00

Štvrtok : 7:00 – 13:00

autor: starosta
pridané: 03.08.2018, 16:40:27

Vážení občania, pozývam vás v zmysle § 12 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  ktoré sa bude konať dňa 07.08.2018 o 19.00 hod. v Dome kultúry s nasledovným programom:

 

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa o overovateľov

3.   Určenie úväzku starostu na nasledujúce volebné obdobie

4.   Určenie počtu poslancov OZ na nasledujúce volebné obdobie

5.   Schválenie výšky odmeny poslancom OZ na nasledujúce

      volebné obdobie

6.   Rôzne

- schválenie p. Grúz o prenájom pozemku

          - schválenie p. Leskovský o prenájom pozemku

          - schválenie predaja - osobitný zreteľ

7.  Diskusia

8.  Záver

 

autor: starosta
pridané: 24.07.2018, 14:36:07

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 je 667.

autor: starosta
pridané: 23.07.2018, 15:33:59

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

-   výkon trestu odňatia slobody,

-   právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

-   pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená
pokuta 33 eur.

 

autor: starosta
pridané: 19.07.2018, 11:19:18

autor: starosta
pridané: 18.07.2018, 13:17:26

Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Plavecké Podhradie ako prípad hodný osobitného zreteľa.

V zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení obec Plavecké Podhradie predkladá návrh na prenájom majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Obec Plavecké Podhradie, 906 36 Plavecké Podhradie 34 (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať svoj majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa. Predmetom je prenájom nehnuteľného majetku:

obecný pozemok parcelné číslo 1443/22 vo výmere 58 m2, zastavaná plocha a nádvorie,  a parc. č. 1443/29 vo výmere 63 m2 záhrada zapísanej na LV č. 435 vedenom Správou katastra Malacky v k.ú. Plavecké Podhradie o celkovej výmere 121m2.

Zámer je zverejnený na:

-  internetovej stránke www.plpodhradie.sk

-  úradnej tabuli obce Plavecké Podhradie

Zámer prenajať svoj majetok odsúhlasilo OZ na svojom zasadnutí dňa 26.06.2018 uznesením č. 151/2018

Spôsob prenájmu majetku: Spôsobom v zmysle §9a) ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do prenájmu žiadateľovi Grúz Lubomír, Plavecké Podhradie 29, 90636 Plavecké Podhradie, Slovenská republika, za cenu určenú VZN č. 7/2012 o nájme nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve obce Plavecké Podhradie.

Odôvodnenie: Uvedené nehnuteľnosti priamo susedia s parcelou žiadateľa a žiadateľ ich udržiava už viac ako 10 rokov. Pre obec sú nepoužiteľné tým pádom nepotrebné. Nehnuteľnosti, určené na prenájom, obec dlhodobo nevyužíva a ani využívať neplánuje. Žiadateľ má záujem tieto nehnuteľnosti využívať aj naďalej.

Vzhľadom na vyššie uvádzané skutočnosti pri zámere prenájmu nehnuteľností sa postupuje v zmysle ustanovenia  § 9a, ods. 9, písmena c, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom OZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

autor: starosta
pridané: 18.07.2018, 13:09:51

Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Plavecké Podhradie ako prípad hodný osobitného zreteľa.

V zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení obec Plavecké Podhradie predkladá návrh na prenájom majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Obec Plavecké Podhradie, 906 36 Plavecké Podhradie 34 (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať svoj majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa. Predmetom je prenájom nehnuteľného majetku:

časť obecného pozemku parcelné číslo 1455/40 zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 435 vedenom Správou katastra Malacky v k.ú. Plavecké Podhradie o celkovej výmere 25m2.

Zámer je zverejnený na:

-  internetovej stránke www.plpodhradie.sk

-  úradnej tabuli obce Plavecké Podhradie

Zámer prenajať svoj majetok odsúhlasilo OZ na svojom zasadnutí dňa 26.06.2018 uznesením č. 152/2018

Spôsob prenájmu majetku: Spôsobom v zmysle §9a) ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do prenájmu žiadateľovi Leskovský Jozef, Plavecké Podhradie 226, 90636 Plavecké Podhradie, Slovenská republika, za cenu určenú VZN č. 7/2012 o nájme nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve obce Plavecké Podhradie.

Odôvodnenie: P. Leskovský už má v prenájme 18m2 na garáž, ale chce ju zväčšiť aby mala rozmer 25m2. Žiadateľ má záujem túto nehnuteľnosť využívať pre parkovanie vlastného vozidla a na vlastné náklady ju na tento účel upraviť.

Vzhľadom na vyššie uvádzané skutočnosti pri zámere prenájmu nehnuteľností sa postupuje v zmysle ustanovenia  § 9a, ods. 9, písmena c, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom OZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

 

autor: starosta
pridané: 17.07.2018, 22:37:46

Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení obec Plavecké Podhradie predkladá návrh na predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.

V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predkladáme návrh na predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa: Predaj „Vonkajšieho rekreačného a relaxačného centra – časť športové ihriská a detské ihrisko“ (ďalej len Centrum)v k.ú. Plavecké Podhradie, okres Malacky - par. č. 2118/59, 2118/64 a 2118/103, ktoré je vo vlastníctve Obce Plavecké Podhradie č. 34 a ktoré prevádzkuje spol. Agropartner.s.r.o.  a to z dôvodu, že Centrum je umiestnené na parcelách spol. Agropartner spol. s r.o. Zámer predaja Centra bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Plaveckom Podhradí Uznesením č. 154 zo dňa 26.06.2018.

Spôsob prevodu majetku: Spôsobom v zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do vlastníctva firme Agropartner spol. s r.o., Plavecké Podhradie za cenu určenú dohodou na OZ vo výške 9.786,43€.

Odôvodnenie: Uvedené Centrum spoločnosť Agropartner spol.s.r.o. dlhodobo prevádzkuje a udržiava, a obec nemá kapacitu a prostriedky na jeho ďalšiu údržbu a prevádzku. Žiadateľ sa o Centrum riadne stará a občania ho využívajú viac ako 5 rokov. Týmto sa zabezpečí plynulé pokračovanie prevádzky a navyše obec získa finančné prostriedky.

Vzhľadom na vyššie uvádzané skutočnosti pri zámere predaja majetku sa postupuje v zmysle ustanovenia  § 9a, ods. 8, písmena e, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom OZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

autor: starosta
pridané: 10.07.2018, 09:04:29

autor: starosta
pridané: 29.06.2018, 10:55:53

Vzhľadom na zmeny v organizácii ambulantných pohotovostí od 1.7.2018 si vás dovoľujeme informovať o zabezpečení týchto služieb organizátormi na základe poverenia ministerstvom zdravotníctva.

Vzhľadom na to, že ministerstvo zdravotníctva oznamuje župám zmeny priebežne, budeme vás priebežne informovať na webovej stránke BSK :

http://www.bratislavskykraj.sk/clanok/27-6-2018-zabezpecenie-ambulantnych-pohotovosti-pre-obyvatelov-bsk.aspx

Ministerstvo zdravotníctva zaslalo župám aj nasledovnú informáciu:

http://www.bratislavskykraj.sk/clanok/zdravotnictvo-a-humanna-farmacia-prehlad-zmien-v-organizacii-ambulantnej-pohotovostnej-sluzby-a-prehliadok-m%C5%95tvych-ktore-nadobudaju-ucinnost-k-1-julu-2018.aspx

autor: starosta
pridané: 27.06.2018, 08:38:33

DÁTUM           Deň

13.07.18        piatok

10.08.18        piatok

07.09.18        piatok

05.10.18        piatok

02.11.18        piatok

30.11.18        piatok

28.12.18        piatok

 

autor: starosta
pridané: 27.06.2018, 08:31:15

autor: starosta
pridané: 26.06.2018, 07:53:22

MUDr. Hudecová oznamuje, že od 27.6.2018 – 13.7.2018 nebude pre dovolenku ordinovať. Zastupuje MUDr. Vrablicová v Rohožníku a od 2.7.2018 MUDr. Kubincová v Kuchyni. Lekáreň v Plav. Mikuláši bude otvorená každý deň do 11:00 hod.


Potraviny Jednota budú v dňoch 2.7-3.7.2018 z dôvodu inventúry zatvorené.

autor: starosta
pridané: 25.06.2018, 10:13:21

Vážení občania, pozývam vás v zmysle § 12 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  ktoré sa bude konať dňa 26.06.2018 o 19.00 hod. v Dome kultúry s nasledovným programom:

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa o overovateľov

3.   Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2017

4.   Správa audítora za rok 2017

5.   Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017

6.   Správa Inventarizačnej komisie

7.   Schválenie RO

8.   Rôzne

- žiadosť p. Grúz o prenájom pozemku

- žiadosť p. Leskovský o prenájom pozemku

- schválenie Komunitného plánu soc. služieb

- schválenie zámeru predaja - osobitný zreteľ

- schválenie internej smernice 1/2018

- plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2018

9.   Diskusia

10. Záver

autor: starosta
pridané: 25.05.2018, 15:02:01

V betónovom kontajneri pri cintoríne sú umiestnené 4 ks 1100l nádob určených na odpad vzniknutý na cintoríne, ako sú: kvety, umelé kvety, vence, kahance, sviečky. Nepatrí sem domový odpad, stavebný odpad a bioodpad.

Kontajner bol vyčistený a odpad z neho vyvezený spoločnosťou Tekos. Upozorňujeme občanov, že priestory sú  monitorované.

autor: starosta
pridané: 25.05.2018, 14:52:58

Oznamujeme občanom, že v areáli pri futbalovom ihrisku je pristavený kontajner na bioodpad. Do kontajnera na bioodpad patria: kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burina. Nepatria sem: odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, stavebný odpad a ostaný komunálny odpad. Odvoz bioodpadu z kontajnera bude zabezpečovať spoločnosť TEKOS sezónne od mája do októbra v intervale 1x za 14 dní. Upozorňujeme občanov, že priestory sú  monitorované.

autor: starosta
pridané: 11.05.2018, 10:29:52

Odpisujem Vám na Vašu žiadosť o stanovisko pod zn. 181/2018.

Vo všetkých obciach ako i v meste Malacky sme museli urobiť opatrenia z dôvodu ohrozenia techniky (mali sme prípad vzplanutia odpadu v zbernom vozidle) a pracovných úrazov.

Ďalším nezanedbateľným dôvodom je aj fakt preťaženia nádoby, tým vyplývajúci problém nádobu zdvihnúť a zároveň riziko prasknutia plastovej nádoby.

Drevný popol sa dá kategorizovať ako biologicky rozložiteľný odpad, ktorého skládkovanie je zakázané(79/2015 Z.z., §13, písm. e) bod 8).

Nakoľko si uvedomujeme, že popol z domácností nemá vždy len drevný pôvod, braním do úvahy všetkých horeuvedených faktov vieme pristúpiť k nasledujúcemu kompromisu. Do nádoby určenej na zmesový komunálny odpad môže vložiť občan len primerané množstvo vychladeného popola(nie viac ako 1/5 objemu nádoby), a zároveň musí byť vložený v uzavretom vreci.

Na margo riešenej problematiky by som ešte chcel uviesť, čo nepatrí do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad: nebezpečný odpad, elektroodpad, stavebný odpad a spomínaný biologicky rozložiteľný odpad.

Mgr.František Ftáčnik

Vedúci strediska odpadov

autor: starosta
pridané: 11.05.2018, 10:23:39

Od 12.05.2018 (sobota) do odvolania budú v smere do Bratislavy zrušené bez náhrady autobusové zastávky :

Bratislava, Lamač, Staré záhrady

Bratislava, Lamač, Vrančovičova

Bratislava, Lamač, ŽST

autor: starosta
pridané: 27.04.2018, 15:35:45

autor: starosta
pridané: 27.04.2018, 08:26:33

MUDr. Salčík oznamuje, že v dňoch 1.5. - 11.5. 2018 nebude ordinovať v žiadnej z detských ambulancií. Zastupovať bude MUDr. Sláviková v ambulancii Lozorno nasledovne:

Po:   8:00  -  11:00

Ut:   12:00 - 14:30

St:    8:00  - 11:00

Št:   13:00 - 16:00

autor: starosta
pridané: 23.04.2018, 11:05:15

autor: starosta
pridané: 16.04.2018, 15:26:41

autor: starosta
pridané: 16.04.2018, 09:01:30

Obec Plavecké Podhradie a MAS Podhoran  Vás pozýva na brigádu Čistý chotár, ktorá sa v obci uskutoční v sobotu, 21.4.2018. Začíname o 9:00 hod. pred OÚ. Zameriame sa na zbieranie odpadu v nasledovných lokalitách:  pri železničnej stanici, cestu na hrad, Kráľov potok,  pri hlavnej ceste až po zastávku Obora. Treba si priniesť hrubšie rukavice, hrable, záhradné nožnice prípadne hrubšie vrecia. Vítaný je každý pomocník. :-)

autor: starosta
pridané: 13.04.2018, 13:19:07

Riaditeľka MŠ v Plaveckom Podhradí oznamuje, že zápis do MŠ bude v pondelok 14.5.2018 od 15:00-16:00 hod. v budove Materskej školy.

autor: starosta
pridané: 03.04.2018, 12:02:40

Pošta bude od 4.4.2018 otvorená každú stredu od 7:00-9:00 a od 16:00-17:00.

autor: starosta
pridané: 16.03.2018, 11:06:33

Potraviny Jednota budú v  dňoch 19.3. a 20.3.2018 zatvorené z dôvodu inventúry.

autor: starosta
pridané: 23.02.2018, 10:33:19

Cestovný poriadok vlaku Záhoráčik vo formáte PDF nájdete v sekcii DOKUMENTY.

autor: starosta
pridané: 24.01.2018, 15:52:15

 

 
DÁTUM Deň Pet Pap Sklo
03.01.2018 Streda X    
26.01.2018 Piatok     X
01.02.2018 Štvrtok X    
15.02.2018 Štvrtok   X  
23.02.2018 Piatok     X
08.03.2018 Štvrtok X    
29.03.2018 Štvrtok     X
12.04.2018 Štvrtok X    
17.04.2018 Utorok   X  
27.04.2018 Piatok     X
16.05.2018 Streda X    
25.05.2018 Piatok     X
13.06.2018 Streda X    
19.06.2018 Utorok   X  
29.06.2018 Piatok     X
autor: starosta
pridané: 15.01.2018, 11:05:35

Detský lekár, MUDr. Salčík oznamuje, že v dňoch 17.1.2018 a 18.1. 2018 nebude ordinovať v žiadnej z ambulancií (Zohor, Kuchyňa, Sološnica). Zastupovať bude MUDr. Sláviková v ambulancií v Lozorne v časoch - St:    8:00  - 11:00  Št:   13:00 - 16:00 

autor: starosta
pridané: 08.01.2018, 08:53:44

Oznamujeme občanom, ktorí v minulom roku kúpili, predali, darovali alebo im bola darovaná nehnuteľnosť, ďalej ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné povolenie, búracie povolenie, ohlásenie drobnej stavby že do 31.01.2018 treba podať na obecnom úrade daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Priniesť ho môžete osobne alebo poslať poštou. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade alebo stiahnuť na stránke Ministerstva vnútra SR: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8698.

autor: starosta
pridané: 02.01.2018, 13:25:11

V sekcii DOKUMENTY nájdete informáciu o  Programe odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 a kontaktnú adresu, na ktorú je možné zasielať pripomienky.

autor: starosta
pridané: 02.01.2018, 11:58:08

Rozpis zvozu komunálneho odpadu na 1. polrok 2018

 

26.01.2018 Piatok
23.02.2018 Piatok
23.03.2018 Piatok
20.04.2018 Piatok
18.05.2018 Piatok
15.06.2018 Piatok
autor: starosta
pridané: 15.12.2017, 14:27:56

Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Plavecké Podhradie ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

V zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení obec Plavecké Podhradie predkladá návrh na prenájom majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.Obec Plavecké Podhradie, 906 36 Plavecké Podhradie 34 (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať svoj majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa. Predmetom je prenájom nehnuteľného majetku: obecný pozemok parcelné číslo 14/2 zapísaný na LV č. 435 vedenom Správou katastra Malacky v k.ú. Plavecké Podhradie o celkovej výmere 90m2 a obecný pozemok parcelné číslo 14/5 zapísaný na LV č. 435 vedenom Správou katastra Malacky v k.ú. Plavecké Podhradie o celkovej výmere 66m2. Zámer je zverejnený na:

- internetovej stránke: www.plodhradie.sk

- úradnej tabuli obce Plavecké Podhradie

Zámer prenajať svoj majetok odsúhlasilo OZ na svojom zasadnutí dňa 13.12.2017.

Spôsob prenájmu majetku: Spôsobom v zmysle §9a) ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do prenájmu pánovi René Bečák s manželkou Andrea Bečáková, Baltská 13, 82107 Bratislava , Slovenská republika, minimálne za cenu určenú VZN č. 7/2012 o nájme nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve obce Plavecké Podhradie.

Odôvodnenie: Uvedená nehnuteľnosť priamo susedí s parcelou žiadateľa a pre obec je nepotrebná. Túto nehnuteľnosť, určenú na prenájom, obec dlhodobo nevyužíva a ani využívať neplánuje. Žiadateľ má záujem túto nehnuteľnosť využívať nakoľko tieto pozemky sú ohradené plotom a už vyše 20 rokov tvoria súčasť nehnuteľnosti, ktorú žiadateľ nedávno zakúpil.
Vzhľadom na vyššie uvádzané skutočnosti pri zámere prenájmu nehnuteľností sa postupuje v zmysle ustanovenia  § 9a, ods. 9, písmena c, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom OZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

autor: starosta
pridané: 11.12.2017, 15:55:58

Vážení občania, pozývam vás v zmysle § 12 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  ktoré sa bude konať dňa 13.12.2017 o 18.00 hod. v Dome kultúry s nasledovným programom:

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa o overovateľov

3.   Schválenie jednotlivých VZN

4.   Stanovisko FK a HK k rozpočtu na rok 2018

5.   Schválenie rozpočtu na rok 2018

6.   Schválenie rozpočtových opatrení 2017

7.   Príkaz na inventarizáciu

8.   Žiadosť o finančný príspevok TJ Plavecké Podhradie

9.   Rôzne

      - verejná súťaž na zber komunálneho odpadu – informácia

         - informácia o virtuálnom cintoríne

10.   Diskusia

11.   Záver

 

autor: starosta
pridané: 06.12.2017, 15:45:58

Virtuálny cintorín obce Plavecké Podhradie.
Často si pri návšteve cintorína vybavíme v pamäti príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť jeho hrob najmä na väčšom cintoríne je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov.
Takáto informácia sa dá však pohodlne a rýchlo nájsť aj z domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína. Naša obec má od roku 2017 zverejnené cintoríny na internete v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálne cintoríny je evidencia hrobových miest obce. Projekt bol realizovaný spoločnosťou TOPSET Solutions s.r.o. Virtuálne cintoríny sú umiestnené na portáli www.cintoriny.sk spoločnosti TOPSET na adrese www.plaveckepodhradie.cintoriny.sk. Portál slúži nielen občanom obce, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, príp. čísla hrobu, pozrieť si polohu hrobov na digitálnej mape cintorína, prezrieť si fotografie náhrobkov. K dispozícii sú údaje o dátumoch narodení, úmrtí a pochovaní zomrelých, údaje o ich menách a priezviskách, prípadne o platbách a uzavretých zmluvách. Portál je okrem slovenčiny plnohodnotne lokalizovaný aj do češtiny, angličtiny, nemčiny a maďarčiny. Návštevníci portálu majú možnosť využiť aj ďalšiu originálnu službu. Na virtuálnom cintoríne môžu položiť na 24 hodín veniec, kyticu a zapáliť sviečku alebo kahan s možnosťou zanechať pri každom hrobe krátky odkaz s menom, textom a dátumom návštevy. Aspoň takouto sprostredkovanou formou si môžu návštevníci na diaľku uctiť svojich blízkych. Že takáto forma spomienky má svoje opodstatnenie a nie je samoúčelná  dokazujú desaťtisíce položených kytíc a zapálených sviečok. Portál poskytuje aj ďalšie zaujímavosti, ako je napr. príspevok k histórii a tradíciám pochovávania na Slovensku a v Európe, trendy v úpravách hrobov, fotogaléria, citáty, atď z pera uznávanej odborníčky na parkové úpravy cintorínov.
Odkaz na sprístupnenie virtuálneho cintorína obce Plavecké Podhradie nájdete vo forme linku v tomto príspevku. Prípadne po vstupe na web stránku obce Plavecké Podhradie kliknite na príslušný link, alebo baner. Alebo jednoducho napíšte do vášho prehliadača adresu: www.plaveckepodhradie.cintoriny.sk

autor: starosta
pridané: 06.12.2017, 08:05:40

autor: starosta
pridané: 04.12.2017, 09:28:44

V sekcii DOKUMENTY nájdete nové cestovné priadky prímestskej autobusovej dopravy platné od 10.12.2017.

autor: starosta
pridané: 29.11.2017, 14:09:14

BVS a.s., oznamuje, že dňa 12.12.2017 v čase od 8:00 – 14:00 hod. bude dočasné prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu pravidelnej údržby a čistenia akumulačnej nádrže prameňa Rajtárka.

autor: starosta
pridané: 29.11.2017, 14:08:15

MUDr. Hudecová oznamujme, že v piatok 1.12.2017 nebude ordinovať. Zastupuje ju MUDr. Vrablicová v Rohožníku. Lekáreň v Plav. Mikuláši bude otvorená do 11-tej hodiny.

autor: starosta
pridané: 29.11.2017, 13:17:17

pondelok 4.12.2017 v doobedňajších hodinách bude mimoriadne pristavený jeden veľkoobjemový kontajner a to len pri liehovare. Nakoľko sa jedná o „skriňový kontajner“ žiadame občanov aby nábytok a všetok odpad rozobrali na čo najmenšie časti a ukladali ho do kontajnera. Do kontajnera je zakázané ukladať elektroodpad, sklo, stavebný odpad a nebezpečné odpady. Zároveň dôrazne upozorňujeme podnikateľské subjekty, že kontajner je pristavený výhradne pre obyvateľov obce a nie pre podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné svoj odpad likvidovať na vlastné náklady a nie na náklady obce, teda všetkých občanov. 

autor: starosta
pridané: 28.11.2017, 08:24:42

V sekcii DOKUMENTY nájdete plán vojenskej činnosti na mesiac december 2017.

autor: starosta
pridané: 28.11.2017, 08:15:56

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania.

Podrobnosti si môžu občania naštudovať prípadne v zákone č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskej pôdy,.... a konkrétne v § 12b a §24 c.

autor: starosta
pridané: 21.11.2017, 08:48:21

Žiadame občanov, ktorí sú napojení na obecnú kanalizáciu a majú vyúčtovaciu faktúru z BVS za vodu aby prišli zaplatiť poplatok za stočné.

autor: starosta
pridané: 13.11.2017, 15:46:39

Vážení občania,

pozývam vás v zmysle § 12 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  ktoré sa bude konať dňa 16.11.2017 o 18.00 hod. v Dome kultúry s nasledovným programom:

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa o overovateľov

3.   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ

4.   Informácia o pedagogickom a materiálnom zabezpečení MŠ

      a Koncepčný zámer rozvoja MŠ

5.   Schválenie preplatenia faktúr

6.   Rôzne

      - verejná súťaž na zber komunálneho odpadu - informácia

7.   Diskusia

8.   Záver

autor: starosta
pridané: 06.11.2017, 10:35:57

 

1.  Marek Čulen 6
2.  Mária Matiko Štarková 58
3.  Milan Móric 8
4.  Jozef Ralbovský 11
5.  Peter Švaral 83
autor: starosta
pridané: 06.11.2017, 10:34:43

 

1.  Rastislav Blaško 0
2.  Jozef Danko 1
3.  Juraj Droba 39
4.  Pavol Frešo 38
5.  Milan Ftáčnik 32
6.  Natália Hanulíková 0
7.  Ľubomír Huďo 3
8.  Martin Jakubec 1
9.  Ľubomír Kolárik 0
10.  Daniel Krajcer 8
11.  Rudolf Kusý 23
12.  Marián Leinerovič 0
13.  Milan Lopašovský 0
14.  Ján Mrva 16
15. Lukáš Parízek 2
16. Jalal Suleiman 0
17. Andrej Trnovec 0
18. Jozef Uhler 15
autor: starosta
pridané: 06.11.2017, 10:29:38

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov v obci Plavecké Podhradie dňa 4.11.2017

Počet voličov zapísaných v zozname voličov          566

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní        179

Počet  voličov, ktorí odovzdali obálku                   179

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných

pre voľby do zastupiteľstva                                 166

pre voľby predsedu samosprávneho kraja            178

autor: starosta
pridané: 02.11.2017, 08:17:40

V sekcii DOKUMENTY nájdete plán vojenskej činnosti na mesiac november 2017.

autor: starosta
pridané: 13.10.2017, 09:22:26

Pozrite si, ako to celé prebiehalo. Krátka reportáž v Západoslovenskej TV.

https://www.youtube.com/watch?v=Mj3c8XcX6X8&list=PLmeWD86yY0HL4u5wO_KXiZe4z1tIt1EVM&index=7

autor: starosta
pridané: 12.10.2017, 15:36:50

autor: starosta
pridané: 11.10.2017, 11:53:42

Kontakt na pracovníčku, u ktorej môže volič požiadať (zo závažných zdravotných dôvodov) o hlasovanie mimo volebnej miestnosti: Hubeková Erika, tel. 034/6585123. V deň konania volieb: 034/3811030

autor: starosta
pridané: 11.10.2017, 09:11:09

V sekcii DOKUMENTY nájdete informácie o voľbách do orgánov samosprávnych krajov.

autor: starosta
pridané: 05.10.2017, 11:14:03

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: hubekova@ppodhradie.sk

autor: starosta
pridané: 02.10.2017, 15:45:17

Vážení priatelia, ako už viete, Obec Plavecké Podhradie v spolupráci s Ovocinárom Skalica organizuje 1. ročník Historických farmárskych a remeselných trhov pod hradom, ktoré sa budú konať v sobotu 7.10. 2017 od 10-tej hodiny na strelnici Štimberk v Plaveckom Podhradí. Čakajú vás vystúpenia šermiarov, dobýjanie slameného hradu, dobová hudba, rytierske súboje ako aj lúpežnícka cesta na hrad. Svoje remeslo predvedú kováč, košíkár, mydlár a ďalší. V stredovekej kuchyni si budete môcť dať pripraviť mäso a mäsové výrobky. Budú sa piecť ryby a variť poľovnícky guláš. Na zahriatie bude horúca čokoláda, čaj, čerstvo pražená káva, šandorfské pivo, vynikající ovocné vínka a iné.  Na záver akcie je pripravená ohňová šou.

A práve z dôvodu konania akcie bude v sobotu, 7.10. 2017, aj posledná, mimoriadna, jazda sezóny vláčikom Záhoráčikom, s odchodom zo Záhorskej Vsi o 8:21,  zo Zohoru  8:50, s príchodom do Plaveckého Podhradia o 9:35. Odchod vlaku späť je o 18:23.

Tešíme sa na vašu hojnú účasť.

autor: starosta
pridané: 02.10.2017, 10:03:14

 

 

autor: starosta
pridané: 29.09.2017, 15:34:48

V sekcii DOKUMENTY nájdete plán vojenskej činnosti na mesiac október 2017.

autor: starosta
pridané: 25.09.2017, 10:17:44

V sekcii DOKUMENTY nájdete spresnenie vojenskej činnosti vo VO Záhorie.

autor: starosta
pridané: 07.09.2017, 08:52:06

autor: starosta
pridané: 31.08.2017, 12:40:45

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že sa bude vykonávať odpočet elektromerov v dňoch od 4.9.-9.9.2017. Žiadame občanov aby sprístupnili elektromery prípadne opísali stav elektromeru na viditeľné miesto.

Riaditeľ Základnej školy Sološnica oznamuje, že začiatok školského roku 2017/2018 bude v pondelok 4. septembra 2017 o 8,00 v areáli Základnej školy. Prváci si prinesú aj školské tašky. Dochádzajúcim žiakom ide školský autobus podľa cestovného poriadku ako v minulom školskom roku.

autor: starosta
pridané: 30.08.2017, 10:31:41

Milí priatelia. Bohužiaľ občas sa stane, že sklame technika a preto sa nám nepodarilo premietnuť film Účtovník, za čo sa všetkým ospravedlňujeme. Namiesto neho sme premietli rozprávku V hlave, plánovanú na štvrtok. Z tohto dôvodu dochádza ku zmene aj vo štvrtok, kedy premietneme prekrásnu rozprávku Zootropolis (USA). Pre detičky sú pripravené malé pochúťky :) a pre dospelých bufet v budove futbalového klubu. Premietanie sa začína o 20.00 hod. Tešíme sa na hojnú účasť a veríme, že tentokrát nás problémy obídu. 

Zootropolis. Vitajte v mestskej džungli! Animovaná komédia od tvorcov filmov Ľadové kráľovstvo a Veľká šestka. Moderná zvieracia metropola Zootropolis je mesto ako žiadne iné. Skladá sa z niekoľkých obytných štvrtí, od nóbl predmestia Saharské pole po mrazivé sídlisko Tundrovka, domov polárnych zvierat. Je to skrátka miesto, kde všetky zvieratá žijú spolu, bez ohľadu na veľkosť a stravovacie chúťky, od najväčšieho slona, cez leva po najmenšieho piskora. Keď však do mesta dorazí ambiciózny policajný nováčik Judy Hoppsová, zistí, že byť prvým králikom medzi veľkými zvieratami policajného zboru nie je vôbec jednoduché. A pretože chce svoje kvality dokázať, využije prvú príležitosť a spojí sa aj s pouličným podvodníkom, lišiakom Nickom Wildom, aby vyriešila zložitý a záhadný prípad, smerujúci na najvyššie miesta mesta zvierat…

autor: starosta
pridané: 24.08.2017, 13:57:42

Mudr. Hudecová oznamuje, že od 28.8.-31.8.2017 nebude ordinovať. Zastupuje ju Mudr. Kubincová v Kuchyni.  Lekáreň v Plaveckom Mikuláši bude otvorená každý deň do 11:00 hod.. Mudr. Salčík oznamuje, že od 28.8. do 31.8.2017 nebude ordinovať v ambulancii Sološnica, Zohor a Kuchyňa. Zastupuje Mudr. Černák Alexander v ambulancii Stupava.

autor: starosta
pridané: 24.08.2017, 13:18:04

autor: starosta
pridané: 22.08.2017, 13:40:40

Pozývame všetkých do obecného amfiteátra, kde sa bude v pondelo, 28.8.2017 od 20.30 hod., premietať vynikajúci americký film Účtovník, natočený v r. 2016.

Účtovník. Ben Affleck hrá zaujímavú postavu účtovníka. Na pohľad civilný uhladený chlapík vie každému poradiť a pomáha dobrým ľuďom. V skutočnosti žije iný život a maká pre klientov v rôznych častiach sveta – usporiada im účtovníctvo a keďže občas ide do tuhého, dokáže sa ovládať aj v sebaobrane. Zrazu sa v FBI uvedú kolá do pohybu, keď sa ten chlapík objavuje na príliš mnohých miestach naraz, rozhodne sa jeden šéf oddelenia poveriť agentku, aby mu ho našla. Zatiaľ čo Účtovník nastupuje na novú misiu – v robotickej firme hľadá stratené peniažky za posledné obdobie.

A to stačí, viac už vedieť nemusíte, lebo si film naplno nevychutnáte. Opäť jeden z kategórie „čím menej, tým lepšie“. Náčrt deja a trailer vám musí stačiť, lebo toto je presne ten kúsok, kedy sa všetky nitky rozpletajú postupne a radi sa necháte ukolísať nevedomosťou a dobre načasovanými pointami.

Na záver leta sme pripravili premietanie aj pre deti a dospelých - vo štvrtok  31.8.2017 od 20.00 sa bude premietať animovaná rozprávka americkej produkcie z roku 2015 - V hlave. 

V hlave je jeden z najoriginálnejších filmov roka a ak si nezaslúži nomináciu na Oscara aj v hlavnej kategórii, bude to úplne premárnená príležitosť. Spôsob, akým je postavené fungovanie mysle a prepojenie s reálnymi zážitkami vo svete, je obdivuhodný. Otvára nové úrovne fantázie, ktoré majú zmysel a dokonca majú obrovské ambície popisovať kompletný systém: silné väzby i putá vytvárajú ostrovy, sny sú formované ako továreň z denných spomienok a fungujú ako filmové štúdiá. Nájdete tu zobrazenie zabúdania a vyhadzovanie spomienok. Dokonca si autori trúfajú na vykreslenie podvedomia...

Bufet bude zabezpečený v budove športového areálu. Nezabudnite si zobrať deky a podložky na sedenie. V prípade nepriaznivého počasia sa bude premietať v KD. Tešíme sa na hojnú účasť :)

autor: starosta
pridané: 21.08.2017, 08:24:42

V rámci 5. ročníka filmového Festivalu pod hradom a osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci bola pokrstená pesnička o Plaveckom Podhradí. Poslucháčom, ktorí boli na jej premiére počas osláv, sa veľmi páčila. Kto by mal chuť si ju vypočuť, tu je link : https://www.youtube.com/watch?v=Y3wfsWh8iLk

autor: starosta
pridané: 15.08.2017, 09:18:46